Το «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» είναι ένα έργο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», το οποίο αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα.

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος έχει όραμα να διασυνδέσει όλους τους ιδιωτικούς και Δημόσιους εμπλεκόμενους φορείς, τις επιχειρήσεις, τους εθελοντές και τους ενεργούς πολίτες ώστε να γίνει πράξη το μήνυμα «Ένας Πειραιάς – Μια Κοινωνία». Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα παρακολουθούμε, θα καταγράφουμε και θα παρουσιάζουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις παραμέτρους που διαμορφώνουν τη φτώχεια στο Δήμο Πειραιά, καθώς και τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
  • Θα δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων στο Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με φορείς και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου, απαντώντας στην κάλυψη του κενού δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Αυτό θα επιτευχθεί με την αξιοποίηση του ιστότοπου που δίνει την δυνατότητα παρουσίασης όλων των κοινωνικών δομών του Δήμου Πειραιά, των ειδικών μελετών που αναπτύσσονται, των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες του Πειραιά και των καλών πρακτικών που συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Θα κινητοποιήσουμε τους φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα για την συμμετοχή τους στο δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα πρόληψης και άμεσης κοινωνικής παρέμβασης
  • Θα προβάλουμε τις δράσεις δικτύωσης, διαβουλεύσεων και δράσεων κοινωνικής λογοδοσίας (advocacy) με ιδιωτικούς φορείς και θεσμικούς και κρατικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να πετύχουμε την συνδιαμόρφωση προτάσεων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
  • Ανοίγουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας μέσα από τις ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον κοινωνικό διάλογο.

Οραματιζόμαστε έναν Δήμο που παρέχει ισότιμη πρόσβαση σε όλους στις κοινωνικές υπηρεσίες, σε μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του Πειραιά.